Tri Thien Company

J12-1159

  • Product Code: J12-1159
  • Khỗ:
  • Định lượng: 37 GSM
  • Chất liệu: 100%POLYESTER
  • Price: Contacts

  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận
Other Products

Mã: 1045 H

Khổ:

Định lượng: 45 GSM

100%POLYESTER

Mã: 1050 M

Khổ:

Định lượng: 50 GSM

100%POLYESTER

Mã: 1050 H

Khổ:

Định lượng: 50 GSM

100%POLYESTER

Mã: PAD60S

Khổ:

Định lượng: 60 GSM

100%POLYESTER

Mã: PAD60S

Khổ: 1

Định lượng: 60 GSM

100%POLYESTER

Mã: 1040 HH

Khổ:

Định lượng: 60 GSM

100%POLYESTER

Mã: 5095-6

Khổ:

Định lượng: 45 GSM

100%POLYESTER

Mã: 2201-6

Khổ:

Định lượng: 42 GSM

100%POLYESTER

Mã: 2012

Khổ:

Định lượng: 49 GSM

100%POLYESTER

Mã: 2012

Khổ:

Định lượng: 40 GSM

100%POLYESTER

Mã: B1061

Khổ:

Định lượng: 60 GSM

100%POLYESTER

Mã: B1061

Khổ:

Định lượng: 60 GSM

100%POLYESTER

Mã: B2076

Khổ:

Định lượng: 70 GSM

100%POLYESTER

Mã: B2076

Khổ:

Định lượng: 70 GSM

100%POLYESTER

Mã: DF 23

Khổ:

Định lượng: 20 GSM

100%POLYESTER

Mã: DF 23

Khổ:

Định lượng: 20 GSM

100%POLYESTER

Mã: J12-1159

Khổ:

Định lượng: 37 GSM

100%POLYESTER

Mã: 3355-6

Khổ:

Định lượng: 33 GSM

100%POLYESTER

Mã: NW4460

Khổ:

Định lượng: 42 GSM

100%POLYESTER

Mã: NW4460

Khổ:

Định lượng: 42 GSM

100%POLYESTER

Facebook chat
https://www.facebook.com/PocketLining