Woven fabrics

Mã: CO 5051

Khổ:

Định lượng: 90 GSM

100%COTTON

Mã: CO 5052

Khổ:

Định lượng: 90 GSM

100%COTTON

Mã: CO 5050

Khổ:

Định lượng: 90 GSM

100%COTTON

Mã: CO 4078

Khổ:

Định lượng: 95 GSM

100%COTTON

Mã: CO 4070

Khổ:

Định lượng: 110 GSM

100%COTTON

Mã: CO 4072

Khổ:

Định lượng: 135 GSM

100%COTTON

Mã: CO 3068

Khổ:

Định lượng: 115 GSM

100%COTTON

Mã: CO 3068

Khổ:

Định lượng: 115 GSM

100%COTTON

Mã: CO 2060

Khổ:

Định lượng: 134 GSM

100%COTTON

Mã: CO 2065

Khổ:

Định lượng: 134 GSM

100%COTTON

Mã: OE 2061

Khổ:

Định lượng: 145GSM

100%COTTON

Mã: OE 2060

Khổ:

Định lượng: 145 GSM

100%COTTON

Mã: AP 2054

Khổ:

Định lượng: 133 GSM

100%COTTON

Mã: CW 4072

Khổ:

Định lượng: 130 GSM

100%COTTON

Mã: CW 3058

Khổ:

Định lượng: 140 GSM

100%COTTON

Facebook chat