Tri Thien Company

Products

Mã: PEF9268 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

100% POLY

Mã: CO3068 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 115 GSM

100% COTTON

Mã: TW3054

Khổ: 150cm

Định lượng: 148 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: HBPEF9268 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

100% POLY

Mã: CO2060

Khổ: 150cm

Định lượng: 134 GSM

100% COTTON

Mã: TW2055 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 175 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: HBPEF9268 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

100% POLY

Mã: CO2065

Khổ: 150cm

Định lượng: 134 GSM

100% COTTON

Mã: TW2055 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 175 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: FF9286

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

100% POLY

Mã: OE2060 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 145 GSM

100% COTTON

Mã: TW2058 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 215 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: FF9268

Khổ: 150cm

Định lượng: 100 GSM

100% POLY

Mã: OE2060 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 145 GSM

100% COTTON

Mã: TW2058 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 215 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: HBFF150 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 100 GSM

100% POLY

Mã: AP2054

Khổ: 150cm

Định lượng: 133 GSM

100% COTTON

Mã: TW3158

Khổ: 150cm

Định lượng: 215 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: HBFF150 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 100 GSM

100% POLY

Mã: CW4072

Khổ: 150cm

Định lượng: 130 GSM

100% COTTON

Facebook chat
https://www.facebook.com/PocketLining