Tri Thien Company

Products

Mã: HBFF100 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

100% POLY

Mã: CW3058

Khổ: 150cm

Định lượng: 140 GSM

100% COTTON

Mã: HB4572

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: HBFF100 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

100% POLY

Mã: CW2058

Khổ: 150cm

Định lượng: 213 GSM

100% COTTON

Mã: P4670 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 98 GSM

83%POLY 17%COTTON

Mã: TC105 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 73 GSM

83%POLY 17%COTTON

Mã: HB1657

Khổ: 150cm

Định lượng: 220 GSM

100% COTTON

Mã: P4670 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 98 GSM

83%POLY 17%COTTON

Mã: TC105 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 73 GSM

83%POLY 17%COTTON

Mã: CVC4540

Khổ: 150cm

Định lượng: 100 GSM

50%POLY 50%COTTON

Mã: P4670 - 3

Khổ: 150cm

Định lượng: 98 GSM

83%POLY 17%COTTON

Mã: 190T - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 60 - 65 GSM

100% POLY

Mã: P3026 - TC 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 100 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: PAP60 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 100 GSM

90%POLY 10%COTTON

Mã: 190T - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 60 - 65 GSM

100% POLY

Mã: P3026 - TC 3

Khổ: 150cm

Định lượng: 100 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: 210T - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 65 - 70 GSM

100% POLY

Mã: P4570 - TC 6

Khổ: 150cm

Định lượng: 102 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã:

Khổ:

Định lượng:

Facebook chat
https://www.facebook.com/PocketLining