Tri Thien Company

Products

Mã: CO5051

Khổ: 150cm

Định lượng: 90 GSM

100% COTTON

Mã: 210T - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 65 - 70 GSM

100% POLY

Mã: 230T - TWILL

Khổ: 150cm

Định lượng: 71 GSM

100% POLY

Mã: PONGEE 50 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 68 GSM

100% POLY

Mã: PONGEE 50 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 68 GSM

100% POLY

Mã: PONGEE 75 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 76 GSM

100% POLY

Mã: PONGEE 75 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 76 GSM

100% POLY

Mã: SATIN ONE FACE

Khổ: 150cm

Định lượng: 87 GSM

100% POLY

Mã: P4570 - TC 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: P4570 - TC 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: P4570 - TC 3

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: P4570 - PRINT 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: P4570 - PRINT 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: P4570 - PRINT 3

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: P4570 - PRINT 4

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: P4570 - PRINT 5

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: P4570 - TC 4

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: P3026 - TC 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: CO5052

Khổ: 150cm

Định lượng: 90 GSM

100% COTTON

Mã: P4570 - TC 5

Khổ: 150cm

Định lượng: 102 GSM

65%POLY 35%COTTON

Facebook chat
https://www.facebook.com/PocketLining